Wednesday, January 26, 2011

Winter shredding

My buddy Maynard's wheel.  Maynard shreds hard.

No comments: